Centrum zdraví Brno: komplexní péče o vaše zdraví, celostní přístup
Léčba a prevence přirozenou cestou Centrum zdraví Brno
Dotazy a objednávky
Žijte s chutí
Nepřehlédněte!
MÁJOVÁ AKCE
Celkem 2500 Kč
Ušetříte 900 Kč
AKCE PRO PÁRY
Oba dva za 4500 Kč!

Akce platí od 1. 5. 2024 do 31. 5. 2024


Pomůžeme vám s vaší proměnou
Video ve větším náhledu spustíte zde.
Nabízíme ZDARMA
Nabízíme ZDARMA
Otestujeme Vaši vodu
Facebook
Obchodní podmínky


1. Základní údaje

Těmito Obchodními podmínkami (dále jen "podmínky") firmy SALAZARD s.r.o., se sídlem Sladovnická 518/4, 620 00 Brno - Brněnské Ivanovice, IČ: 01892410, zapsaná v OR KS Brno, odd. C, vložka 79707 (dále jen "prodávající") se upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen "e-shop"). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.centrumzdravibrno.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu"). Veškeré obchodní vztahy se řídí, právním řádem České republiky a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění. Podmínky jsou základními podmínkami prodeje výrobků, zboží a poskytování služeb prodávajícího prostřednictvím e-shopu, a pokud se odchylují od dispozitivních právních norem platného právního řádu České republiky, mají před těmito normami přednost. Vyloučit či nahradit tyto podmínky lze pouze tak, že podmínky kupujícího budou přiloženy ke smlouvě či objednávce a písemně potvrzeny statutárním zástupcem prodávajícího.


2. Objednávka zboží

Seznam zboží e-shopu na stránkách www.centrumzdravibrno.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky. Při objednání kupující vybere zboží, způsob převzetí zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle.

Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků a kupující bude vyzván k jejich odsouhlasení.


3. Zaslání zboží

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením tohoto potvrzení objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Závazným potvrzením objednávky se rozumí zaslané potvrzení označené jako "Konečné potvrzení objednávky", kdy prodávající potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a způsob a termín předání či doručení.

Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícím dodáno v co nejkratší době zásilkovou službou, obvykle do 3 pracovních dnů od Konečného potvrzení objednávky nebo připsání platby na účet v případě platby Předem na účet. U zboží, jehož dodací lhůta je delší, je kupující na odlišnou dodací lhůtu upozorněn. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou kupující stanovil v objednávce, pokud si nezvolil osobní odběr na provozovně prodávajícího, v takovém případě se má zboží za doručené jeho převzetím na provozovně.

Způsob uhrazení ceny za zboží
Zboží je možné uhradit dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, hotově při osobním převzetí zboží na adrese Centrum zdraví Brno, Pražská 10, 634 00 Bosonohy ve dnech pondělí až čtvrtek od 8,00 – 20,00 nebo poukázáním kupní ceny na účet prodávajícího č. 3309302/0800, příp. č. 850144641/0100 pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.
Prodávající je povinen zároveň s předáním zboží předat kupujícímu i daňový doklad.

Převzetí zboží
Kupující je povinen zboží převzít a prohlédnout si ho bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození obalu zboží, je kupující za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.
Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Kupující má také právo od smlouvy odstoupit.
Převzetím zboží bez výhrad kupující stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.


4. Osobní odběr zboží

Zboží je kupujícímu rezervováno po dobu 7 pracovních dnů od "Výzvy k odběru zboží", kterou kupujícímu zasílá prodávající elektronicky, a to v provozovně prodávajícího na adrese Centrum zdraví Brno, Pražská 10, 634 00 Bosonohy ve dnech pondělí až čtvrtek od 8,00 – 20,00. Kupující má právo si zboží v provozovně prodávajícího před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.


5. Reklamace

V případě, že kupující objevil na zakoupeném zboží vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobeném jejím obvyklým užíváním. Reklamaci je nutné podat e-mailem na info@centrumzdravibrno.cz nebo písemně na adresu prodávajícího do 7 dnů od zjištění vady zboží. V reklamaci kupující uvede zejména druh zboží, číslo objednávky a popis vady. Do tří pracovních dnů budou kupujícímu zaslány informace o dalším postupu. Prodávající posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí kupujícího telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.


6. Odstoupení od smlouvy

Jestliže bezprostředně po obdržení zboží kupující zjistí, že mu z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, má právo do 14 dnů odstoupit od smlouvy. Po vrácení zboží a za splnění následujících podmínek vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Pro odstoupení od smlouvy lze použít vzorový formulář.


Podmínky vrácení peněz:
• Zboží musí být odesláno prodávajícímu nejpozději do 14 dnů od obdržení zboží.
• Zboží musí být neporušené, v původním obalu a nepoužité, tak aby bylo možno nabízet jej dále
  kupujícím.
• Zásilka musí obsahovat doklad o zaplacení a kopii útržku dobírkové nebo balíkové služby.
• Balík bude zaslán běžnou balíkovou poštou. Balíky zaslané dobírkou nebudou přijaty.

Vráceny budou peníze za zboží, nikoliv za poštovné a balné.
Odstoupit může kupující tak, že tuto skutečnost oznámí prodávajícímu, a to e-mailem na adresu info@centrumzdravibrno.cz nebo písemně na adresu prodávajícího. Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.

Právo na odstoupení podle předchozí věty se nevztahuje na kupující, kteří zboží zakoupili osobně v provozovně prodávajícího, tedy prostřednictvím "osobního odběru" bez ohledu na skutečnost, zda zboží objednali nebo rezervovali na stránkách www.centrumzdravibrno.cz či nikoliv, jelikož k uzavření smlouvy došlo převzetím zboží na provozovně a kupující měl možnost si zboží před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


7. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Veškerá data získaná od kupujících jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Prodávající se zavazuje, že osobní údaje (jméno, adresu, telefon a emailové spojení), které mu poskytl kupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu provozovaném prodávajícím a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. Dále se prodávající zavazuje, že na přání kupujícího bez udání důvodů, jeho osobní data vymaže z databáze kupujících.


8. Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.centrumzdravibrno.cz nejméně 10 dnů před datem platnosti změn.
Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 5. 2016.
objednávkový formulář   |   úvodní stránka


Kontakt
Rychlý kontakt
Centrum zdraví Brno
Malinovského náměstí 4, 602 00 Brno
Telefon: (+420)  777 109 259
© Centrum zdraví Brno    Web: www.centrumzdravibrno.cz    Obchodní podmínky    Nakládání s osobními údaji